Trzecia ustawa od TR dla Ewy Kopacz ? likwidacja immunitetów

Trzecia ustawa od TR dla Ewy Kopacz ? likwidacja immunitetów

Na dzisiejszej konferencji prasowej Janusz Palikot i Andrzej Rozenek zaprezentowali projekt ustawy, która znosi instytucję immunitetu. Jest to trzeci już postulat przedstawiony premier Ewie Kopacz w ramach 100 dni współpracy z rządem.

Jest to projekt ustawy dotyczący zniesienia immunitetu formalnego, przysługującego parlamentarzystom, sędziom, sędziom Trybunału Konstytucyjnego, członkom Trybunału Stanu, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Zdaniem Twojego Ruchu (jak i wielu ekspertów zajmujących się tą kwestią) immunitet w obecnym kształcie jest instytucją rozbudowaną i stanowi zbędny przywilej osobisty. We współczesnych demokracjach, gdy jednym z filarów ustrojowych jest legalność działania organów państwa i równość wszystkich wobec prawa, zakaz pociągania określonych osób (np. posła, Prezesa NIK) do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu jest odbierany przez opinię publiczną jako nieuzasadniony przywilej. O niewłaściwym funkcjonowaniu przedmiotowej instytucji świadczy jej nadużywanie w praktyce, zwłaszcza przez parlamentarzystów i sędziów, gdzie jest ona wykorzystywana do uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwa pospolite, co godzi w autorytet władzy ustawodawczej i sądowniczej.

W obecnej kadencji Sejmu, czyli w czasie dwóch lat (według danych z października 2013 r.) wpłynęło 70 wniosków o uchylenie immunitetu, w tym 50 z nich dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, 5 było wniesionych przez oskarżyciela publicznego, czyli prokuraturę, zaś 15 dotyczyło zwykle naruszenia art. 212 kodeksu karnego i było wniesionych z oskarżenia prywatnego. Należy także zwrócić uwagę na istniejące negatywne zjawisko solidarności partyjnej posłów i senatorów, głosujących przeciw wyrażeniu zgody na pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej. Opinia publiczna równie często dowiaduje się również o sędziach uchylających się od odpowiedzialności karnej.

Mamy nadzieję, że pani premier Ewa Kopacz wprowadzi ten projekt w życie, co znacząco wpłynie na wzrost zaufania obywatelek i obywateli do najważniejszych instytucji w państwie oraz da poczucie faktycznej równości wobec prawa.

Projekt ustawy – zniesienie immunitetu formalnego (PDF)

  • Kandydat do E-Parti

    100/100 to tylko idea INFORMACYJNA i odpowiedź na uporczywie podnoszone kwestie że TR to tylko antyklerykalizm.

  • Marek Bakalarczuk

    Bardzo dobra inicjatywa. Gdzie się można pod tym podpisać?

  • Konstancja Gensler

    Oczywiście, popieram. Wszyscy powinni być równi wobec prawa