Świeckie państwo

Czytaj poprzednią część: Nowoczesne Państwo

73

Koniec z finansowaniem religii ze środków publicznych Z faktu, że większość podatników stanowią katolicy, nie wynika, iż z publicznych – a więc również wpłacanych przez nie-katolików pieniędzy – można finansować przedsięwzięcia w rodzaju katechezy. Środki na te cele powinny w całości pochodzić ze zbiórek prowadzonych przez Kościół. Dla zapewnienia zupełnego ideowego i finansowego rozdziału Państwa od Kościoła, lekcje religii nie mogą być organizowane w publicznych przedszkolach i szkołach. Podatek CIT od zysków ze świadczonych usług powinien objąć także kościoły i związki wyznaniowe ? dotyczy to w szczególności tzw. spółek kościelnych, które prowadzą normalną działalność gospodarczą. Poszczególne parafie powinny uzyskać status organizacji pożytku publicznego i ? pod warunkiem prowadzenia przejrzystej księgowości ? być uprawnione do pobierania odpisów podatkowych z tego tytułu. Kościoły powinny podlegać tym samym procedurom restytucji mienia, jakie stosuje się do osób prywatnych i ich spadkobierców.

74

Wypowiemy konkordat Stosunki między Państwem a Kościołem katolickim są w Polsce źle uregulowane prawnie, co znajduje wyraz w niespójności artykułów 25.1 i 25.4 Konstytucji (odpowiednio: ?Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione? oraz ?Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy?). Jeśli Kościoły mają być rzeczywiście równoprawne, prawna podstawa uregulowania ich stosunków z Rzeczpospolitą Polską musi być taka sama i dostępna dla każdego z nich. Tym samym podstawą regulacji stosunków między RP i Stolicą Apostolską nie może być umowa międzynarodowa, bo tego rodzaju regulacja dostępna jest wyłącznie zorganizowanemu w państwo Kościołowi katolickiemu. Dlatego obecny konkordat należy zastąpić – nawet jeśli wymagałoby to zmiany Konstytucji – prostą ustawą, która w jednakowy sposób określi funkcjonowanie wszystkich wyznań. Sprzeczne z konstytucyjną zasadą wolności religijnej i równouprawnienia wyznań jest także istnienie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu ? ciało to należy jak najszybciej zlikwidować.

75

Prawa i sumień nie wolno łamać Równocześnie, należy rygorystycznie przestrzegać art. 25.2 Konstytucji RP, według którego ?władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym?. Przepis ten gwarantuje katolikom (w tym księżom i biskupom) swobodę wypowiedzi przeciw aborcji, in vitro czy handlowi w niedzielę, lecz równocześnie zobowiązuje ograny państwa do dbałości o to, by w procesach rządzenia i stanowienia prawa nie faworyzować któregokolwiek spośród religijnych bądź laickich systemów światopoglądowych. Świadectwem bezstronności światopoglądowej musi być nieobecność symboli religijnych w przestrzeni instytucji państwowych, a więc w urzędach i szkołach itp. Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe powinien podlegać rygorom ustawy o ochronie danych osobowych ? apostazja musi oznaczać wykreślenie z rejestru.

Czytaj następną część: Przyjazne Państwo