Oświadczenie Twojego Ruchu ws. artykułu tygodnika WPROST

Oświadczenie Twojego Ruchu ws. artykułu tygodnika WPROST

OŚWIADCZENIE

W związku z jutrzejszą publikacją tygodnika WPROST dotyczącą finansów, w której zostanie przedstawiona sytuacja finansowa partii Twój Ruch, przekazujemy dokładną treść pytań, jakie przesłał nam dziennikarz odpowiedzialny za artykuł oraz przekazane przez nas odpowiedzi, udzielone przez skarbniczkę partii Danutę Wójcik i prawniczkę Annę Kubicę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że materiał będzie zmanipulowany, a celem jego publikacji będzie stworzenie niepotrzebnego skandalu. Dlatego też w celu zachowania pełnej transparentności przekazujemy Wam treść naszej korespondencji z tygodnikiem WPROST. Mamy nadzieję, że redakcja WPROST nie zniży się do próby ich zmanipulowania. Przypominamy też o artykule sprzed roku, kiedy to zarzucono nam wydawanie pieniędzy publicznych na projekty ustawy. Naszym zdaniem jest to jeden z fundamentów funkcjonowania partii politycznej, czyli budowanie ustaw realizujących postulaty ugrupowania Twój Ruch.

Przypominamy, że nasze sprawozdania finansowe zostały zaakceptowane przez Państwową Komisję Wyborczą .

Treść pytań i odpowiedzi:

1. Czym uzasadnione są wydatki z konta partyjnego na rzecz firmy ?ArtGraf? Artura Wójcika? Jakie prace wykonał na rzecz partii w 2012 i 2013? Ze sprawozdania finansowego za 2013 rok wynika, że firma Artura Wójcika dostała zapłatę na kwotę co najmniej 800.000 zł. Proszę o uzasadnienie poniższego zestawienia wydatków i informację, kto oceniał i zatwierdzał wydatkowanie tych kwot.

Firma ArtGraf wykonywała zintegrowany system przetwarzania danych członków partii, narzędzia komunikacyjno-administracyjne (wideo, audio, sms, dokumenty, uchwały, głosowania jawne, kalendarz grupowy oraz call center), dostępne dla każdego działacza Twojego Ruchu. Umowa na realizację projektu ?E-partia? został podpisany w 2012 r. przez ówczesny Zarząd Partii Ruch Palikota.  Łączna kwota projektu planowana była na 2 400 000,00 zł. Realizacja projektu była prezentowana i uzgadniania na spotkaniach Zarządu. W momencie zakończenia wdrożenia TR nabywa wszelkie prawa do własności intelektualnej dostarczonej w ramach ?E-partii? przez zleceniobiorcę. Jednocześnie umowa zastrzega brak możliwości wykorzystania komponentów ?E-partii? w innych projektach zleceniobiorcy.

Faktura 2/03/2013 na kwotę 7 380 zł dotyczyła usług informatycznych wykonanych na potrzeby partii. Zaliczka – 69 999 zł wypłacona była na zakup laptopów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia posiedzeń Zarządu partii przy pomocy ?E-partii? oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi systemu w 41 okręgach. Pozostałe faktury były związane z wykonywaniem systemu ?E-partia?.

2. Czy właściwa jest sytuacja, żeby takie zlecenia otrzymywała firma ?ArtGraf?, której właścicielem jest syn pani Danuty Wójcik, głównej księgowej i pełnomocnika Funduszu Wyborczego? W jaki sposób została wyłoniona ta firma do wykonywania zleceń, jaką ma umowę (umowy), jakich miała konkurentów w staraniach o zlecenia?

Pod koniec 2011 roku zrodził się pomysł, odpowiadający założeniom partii jako nowoczesnej, ekologicznej i postępowej organizacji, o całkowitym zdigitalizowaniu czynności związanych z administracją partii. Taki system powinien umożliwiać zbieranie i zarządzanie danymi o członkach, podjętych uchwałach, elektronicznych głosowaniach, składkach, wydatkach oraz umożliwiać bezpośrednią i szybką komunikację.  Niestety okazało się, że na rynku nie ma gotowych programów spełniających wszystkie nasze oczekiwania, dlatego w 2012 roku została podjęta decyzja o stworzeniu takiej platformy. Założeniem było stworzenie uniwersalnego systemu, opartego na modułowej budowie. Poszczególne segmenty mogą być wykonane w dowolnym języku komputerowym. Mogą również zostać zintegrowane z całością lub komunikować się za pomocą API. Ponieważ partia nie dysponowała odpowiednimi środkami na dokonanie przedpłaty na wykonanie takiego projektu, zmuszeni byliśmy do znalezienia wykonawcy, który nie otrzyma zaliczki na poczet projektu, a wynagradzany będzie sukcesywnie w miarę możliwości partii.

3. Ile kosztował w sumie projekt ?E-partia?? Ile kosztuje jego bieżąca obsługa?

Łączny koszt poniesiony na projekt ?E-partia? wynosi 1 915 123,40 zł. Po zakończeniu wdrożenia roczne opłaty wynikające z utrzymania systemu i niezbędnej obsługi informatycznej: 36 000 zł – opłata za serwery; sms w zależności od wysłanej ilości (ok 0.05 zł/sms); obsługa informatyczna – 84 000 zł.

4. Ze sprawozdania wynika, że co najmniej dwukrotnie (na kwotę ponad 800 zł) z konta partyjnego były płacone rachunki za usługi Karczmie Słupskiej S.C. w Warszawie w lokalu Sowa i Przyjaciele. Co to były za spotkania, kto w nich brał udział?

Były wystawione dwie faktury: – FA/121/R/2013.11 – 392,00 zł; – FA/140/R/2013.11 – 425,00 zł. Spotkania dotyczyły wstępnych uzgodnień koalicyjnych, prowadzonych przez Przewodniczącego Partii.

5. Za jakie usługi została opłacona faktura wystawiona przez Press Glass SA na kwotę 41.000 zł (turniej golfowy w Konopiskach, KFB/000067/2012/golf dopłata)? Z numerów faktury i jej opisu wynika, że usługa miała miejsce w 2012 roku, a kwota 41.000 zł jest tylko dopłatą. Ile w sumie kosztowały usługi Press Glass SA?

W spółce Press Glass S.A. wynajmowaliśmy sale konferencyjne oraz pokoje hotelowe. Korzystaliśmy również z pleneru do sesji zdjęciowych. Nikt z uczestników nie korzystał z pola golfowego, ponieważ nie uprawiają oni tej dyscypliny sportu.

6. Ile butelek wina i jakiego rodzaju zostało zakupionych w Centrum Wina? Ile z konta partyjnego wydano w sumie pieniędzy na takie zakupy?

Partia Twój Ruch, podobnie jak wcześniej Ruch Palikota, nie zakupiła ani jednej butelki wina. Opłata dotyczyła wynajmowanych przez partię pomieszczeń, łącznie z obsługą cateringową na posiedzenia Klubu Poselskiego z Zarządem partii, ekspertami oraz inne narady.  W 2013 roku partia korzystała 6-krotnie z pomieszczeń Spółki.

7. Za jakie usługi zapłacono faktury wystawione przez i jaki był ich partyjny cel:

Cafe Belvedere – 8.111 zł (16.01.2013)

MASS MEDIA – 36.900 zł

Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane – 6500 zł

(Hotel Krotoszyce)

Hotel Słoneczny Młyn – 3378 zł (13.12.)

Amax studio graficzne – 10.455 zł

Forum Dialogu Publicznego w Olsztynie – 40.000 zł

 

Caffe Belvedere – kwota 8 111,48 zł. – zwrot nadpłaty z 2012 r.

MASS MEDIA – kwota 36 900,00 zł – zapłata za dwie faktury usługowe. Partia miała podpisaną umowę na świadczenie usług Public Relations.

Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane sp. z o.o. F-ra 155/11/2013/HOTEL dotyczy konwencji gospodarczej Twojego Ruchu w dniu 30.11.2013 r.

Słoneczny Młyn F-ra 8435/2013 – kwota 3 378,00 zł dotyczy konwencji gospodarczej Twojego Ruchu w dniu 14.12.2013 r.

Amax Studio Graficzne Warszawa – kwota 10 455,00 zł za wykonanie książeczek programowych partii.

Forum Dialogu Publicznego w Olsztynie – kwota 40 000 zł. – 2 i 3 rata wynagrodzenia za projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw.

8. Na jakich warunkach dostaje wynagrodzenie Kancelaria Adwokacka Anna Kubica? Co należy do obowiązków Kancelarii, jakie wykonywała zlecenie? Ile w 2013 roku kosztowały w sumie usługi tej kancelarii?

Kancelaria Adwokacka Anna Kubica świadczy usługi prawnicze na rzecz partii Twój Ruch na podstawie umowy-zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 9.800 zł netto. Kancelaria zobowiązana jest do wykonania doraźnych usług w zakresie obsługi prawnej (pomocy prawnej). Do zadań Adwokat Anny Kubicy należy w szczególności:

a) Zastępstwo procesowe w sprawach przed organami orzekającymi, a w szczególności przed sądami powszechnymi, szczególnymi, sądami polubownymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

b) Zastępstwo prawne w mediacjach, negocjacjach, rokowaniach przy zawarciu umów w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów oraz innych czynnościach prawnych, w których partia Twój Ruch uzna udział Kancelarii za wskazany;

c) Sporządzanie wezwań, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, kasacji w postępowaniu sądowym oraz pism w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, właściwych dla określonej fazy postępowania;

d) Sporządzanie odpowiedzi na zapytania o udzielenia informacji publicznych przez podmioty do tego uprawnione;

e) Sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie działalności prowadzonej przez partię Twój Ruch;

f) Przygotowywanie projektów umów cywilnych i handlowych oraz negocjowanie i konsultowanie takich projektów, pomoc prawna dotycząca renegocjowania, zmiany umów;

g) Opiniowanie dokumentów i umów, aktów prawnych przedstawianych przez Twój Ruch i przedkładanie wniosków lub opinii prawnych w tym zakresie;

h) Sprawy pracownicze (umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, umowy o zakazie konkurencji etc.), pozapracownicze formy zatrudnienia;

i) Stała i doraźna pomoc prawna, w zależności od potrzeb Twojego Ruchu, świadczona zarówno w siedzibie, jak i poza nią;

j) Przygotowywanie wniosków do Sądu Okręgowego w Warszawie o rejestrację, zmiany wpisu;

k) Wykonywanie innych czynności wymagających pomocy prawnej.

Adwokat Anna Kubica w 2013 roku przygotowała także zmiany do Statutu Ruchu Palikota, który przekształcony został w partię Twój Ruch oraz przygotowała pod względem formalno-prawnym proces rejestracji zmiany nazwy partii w Sądzie Okręgowym w Warszawie (zmiana nazwy, zmiana składu organów uprawnionych do reprezentowania partii na zewnątrz).

Kancelaria Adwokacka Anny Kubicy każdorazowo, tj. od 2011 roku przygotowuje dokumenty niezbędne do startu partii w wyborach (parlamentarnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz także w zbliżających się wyborach samorządowych), świadcząc także sztabom wyborczym oraz kandydatom niezbędnej pomocy prawnej (rejestracja komitetów wyborczych, rejestracja list kandydatów, przygotowywanie umów koalicyjnych, zgłoszenia do PKW, instrukcje dla kandydatów oraz dla osób prowadzących kampanię wyborczą).

Adwokat Anna Kubica każdorazowo przygotowuje umowy o pracę, zlecenia, o dzieło zawierane przez Twój Ruch, umowy na przygotowanie aktów normatywnych, umowy najmu lokali, umowy najmu powierzchni konferencyjnych, obsługi audiowizualnej kongresów (w samych okresie od października do grudnia 2013 roku TR zorganizował 16 kongresów wojewódzkich), umowy na przygotowanie materiałów graficznych, audiowizualnych (łącznie w 2013 roku około 50 różnego rodzaju umów). Ponadto Kancelaria pani Kubicy sporządza różnego rodzaju zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (zakłócenia spotkań z wyborcami, zniesławiania członków TR, podżeganie do popełnienia przestępstwa) oraz prowadzi wynikające z tego postępowania prokuratorskie.

Za świadczenie usług w 2013 roku Kancelaria Adwokacka Anny Kubicy otrzymała łącznie wynagrodzenie w kwocie 131.100 zł.

9. Jakie usługi świadczyły:

Kancelaria Adwokacka Kurkiewicz ? 6.273 zł

Ewa Kowalczyk Kancelaria Radcy Prawnego ? 24.600 zł

Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacja Lublin – 24.600 zł

Kancelaria Adwokacka Kurkiewicz – kwota  6 273 zł – wykonanie końcowej wersji projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, którego przedmiot dotyczy połączenia KRUS i ZUS. Ewa Kowalczyk Kancelaria Radcy Prawnego – kwota 24 600,00 zł – doradztwo w zakresie ekspertyz dotyczących wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy. Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka – kwota 24 600,00 zł – doradztwo w zakresie ekspertyz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego.

10. Czy z konta partii był finansowany wyjazd Janusza Palikota na Forum w Davos w styczniu 2014 roku? Jeżeli tak proszę o rozliczenie tego wyjazdu. Czy finansowany był też pobyt w Davos Marka Siwca, Ryszarda Kalisza, Aleksandra Kwaśniewskiego, Roberta Kwiatkowskiego?

Partia nie finansowała wyjazdu do Davos.

11. Czy Twój Ruch posiada zadłużenie ? w jakiej wysokości? Wobec jakich osób, podmiotów i instytucji, banków?

Partia Twój Ruch posiada zadłużenie z tytułu prowadzonej kampanii prowadzonej do Parlamentu Europejskiego, które zostaną uregulowane w listopadzie 2014 r.

  • Waldemar Sudół

    Proszę o uszczególowienie następujących wydatków : opłata za serwery i obsługa informatyczna. Dlaczego? Bo domena i hosting z kilkunastoma bazami SQL kosztuje na rynku rocznie supermax do 1000 zł a wydatek rzędu 36000 zł zakrawa na kpinę oraz totalny brak wiedzy i kontroli podmiotu z którym zawarło się umowę. W dodatku forum dla członków partii (jeden z elementów systemu e-partia) jest oparte na oprogramowaniu, którego najwyższa wersja koszuje ok 120 USD. Nie mówiąc o tym, że na tym forum tak naprawdę nic się nie dzieje.
    Natomiast „obsługa informatyczna” to bardzo szerokie i niewiadomojakie pojęcie, pod którym może się kryć wszystko, co dusza zapragnie. Jeśli te pozycje nie będą uszczegółowione, to oznacza tylko jedno – ktoś kręci niezłe lody, a Zarząd Krajowy albo jest ślepy i głuchy, albo ZK o wszystkim wie i też ma z tego przychody. Czekam na odpowiedź !!!

  • Lee

    ten tekst jest gotowym uzasadnieniem do wywalenia Prezesa i Skarbnika na pysk, albo ich „nieoczekiwanej” dymisji! może po nadchodzacych wyborach podacie ile kasy dostał kandydat na radnego, burmistrza, prezydenta żeby mieć szanse „reprezentowania Twojego Ruchu” ?!